• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

آئين بهائى: پيام آسمانى براى صلح و سعادت جهانى

بخش اوّل
تعاليم و تاريخ آئين بهائى

١. هدف و مقصد آئين بهائى
دين تنها پرتو يگانگى است
نقش آئين بهائى در تأسيس صلح و يگانگى
نقش آئين بهائى در تربيت و سعادت بشر
تاريكى عصر ما و نياز بشر به آئينى جديد
نظم نوين و آيندهء جهان
نمونه هائى از آثار حضرت بهاءاﻟﻠﻪ
نمونه هائى از آثار حضرت عبدالبهاء
نامه اى از ابوالفضائل به پارسيان

٢. حقيقت آئين هاى الهى يكى است
رمز پيدايش آئين هاى گوناگون
انكار پيامبران يزدان
نمونه هائى از آثار حضرت بهاءاﻟﻠﻪ
نمونه هائى از آثار حضرت عبدالبهاء

٣. تَحَرّى حقيقت
آزادى عقيده و وجدان
تبعيت و تقليد از نياكان
نقش پيشوايان
پرده هاى وهم و گمان
مجادله

٤. شرائط شناختن حقيقت
وادى طلب
صفاى نيت
وارستگى از تصوّ رات و توهّ مات
وارستگى از تقليد و تعصّ ب
وارستگى از پرستش دنيا
كوشش و مجاهدت
صبر و شكيبائى
توكّل و توسّل به خدا
نمونه هائى از آثار بهائى

٥. مقصد از ايمان و آئين يكرنگى و يگانگى است
جدائى بين پيروان اديان
نقش بهائيان در اشاعهء يگانگى بين اديان
نمونه هائى از خطابات حضرت عبدالبهاء

٦. بين دانش و دين جدائى نيست
آلودگى دين به تعصّبات و توهّمات
نقش پيشوايان نادان
دانشمندان كوتاه نظر
مقام عقل و علم در آئين بهائى
مقام علماى با تقوىٰ و حقيقت جو
نمونه هائى از خطابات حضرت عبدالبهاء

٧. تعليم و تربيت عمومى و اجبارى
تعليم آداب و اخلاق
تعليم و تربيت در خدمت صلح و آزادى
نمونه هائى از آثار حضرت عبدالبهاء

٨. ايجاد صلح جهانى و پايدار
تربيت وجدان ها
تأسيس نظام جهانى
دين نيرومندترين عامل صلح است
نمونه هائى از آثار حضرت عبدالبهاء

٩. توزيع عادلانهء ثروت
توزيع عادلانهء ثروت طبق قانون و ايمان
نمونه هائى از آثار حضرت بهاءاﻟﻠﻪ
نمونه هائى از آثار حضرت عبدالبهاء

١٠ . تساوى حقوق زن و مرد
نتائج تساوى حقوق زنان و مردان
رشد و تكامل قوانين الهى

١١ . برگزيدن خطّ و زبانى جهانى

١٢ . بشر را به ايمان و آئين نياز است
اشاعهء بى دينى در عصر ما
هدف و حقيقت دين
دين و ايمان پايهء سعادت بشر است

١٣ . عقيدهء بهائيان به آفرينندهء جهان
جهان نشانهء قدرت و عظمت خداست
درك هويت خدا مافوق فهم بشر است
پيامبران رابط بين خالق و بنده اند

١٤ . ايمان و عشق به خدا
دورى مردم عصر ما از خدا
دنيا پرستى
نشانهء ايمان ب هخدا
عشق به خدا سرچشمهء شادى هاست
نمونه هائى از آثار حضرت بهاءاﻟﻠﻪ
نمونه هائى از آثار حضرت عبدالبهاء

١٥ . پرستش پروردگار
ذكر خدا نوشداروى رنج هاست
تأثير دعا منوط ب هصفاى باطن است
مقصد از پرستش پروردگار
يك مناجات از حضرت امير مؤمنان
نمونه هائى از مناجا تهاى حضرت عبدالبهاء

١٦ . گفتارى در تاريخ آئين بهائى
رسالت حضرت باب
نمونه هائى از آثار عربى حضرت باب

١٧ . گفتارى در تاريخ آئين بهائى
رسالت حضرت بهاءاﻟﻠﻪ
چند نمونه از آثار عربى حضرت بهاءاﻟﻠﻪ

١٨ . اصول اخلاقى بهائى
مقايسهء تعاليم اخلاقى اديان
ميزان بهائى بودن
هر كه بيشتر كوشد، پيشتر رود
تنفّر از بد ىها و تمايل ب هنيكى ها
به حساب خود رسيدن

١٩ . تعاليم اخلاقى بهائى
نمونه هائى از آثار حضرت بهاءاﻟﻠﻪ
نمونه هائى از آثار حضرت عبدالبهاء

٢٠ . نظام ادارى آئين بهائى
مؤسّ سات ادارى بهائى
ضيافات نوزده روزه
خدمات اجتماعى
هدف اجتماعى دين در عصر ما

٢١ . نظر بهائيان به وضع كنونى جهان و آيندهء آن
نمونه هائى از آثار حضرت بهاءاﻟﻠﻪ

٢٢ . زندگى پس از مرگ

٢٣ . بهشت و دوزخ
نمونه هائى از آثار حضرت بهاءاﻟﻠﻪ

٢٤. جهان پسين

٢٥ . امتيازات و نتائج ايمان به آئين پروردگار
نمونه هائى از آثار حضرت بهاءاﻟﻠﻪ

بخش دوّ م
گزيده اى از آثار آسمانى بهائى

٢٦ . نمونه هائى از آثار قلمى حضرت بهاءاﻟﻠﻪ (فارسى سره)

٢٧ . نمونه هائى از گفتار و آثار حضرت عبدالبهاء

٢٨ . نمونه اى از آثار عربى حضرت بهاءاﻟﻠﻪ
ضميمه: اصل آيات عربى كه در اين كتاب بكار رفته

افزودن دیدگاه جدید

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی