• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

هميشه از ابتداء تا حال چنين واقع شده که نور الهی از شرق بغرب تابيده لکن در غرب سطوع شديد يافته * امر حضرت مسيح روحيفداه از شرق ظاهر شد * چون پر تو نورانی بر غرب انداخت نور ملکوت در غرب انتشار بيشتر بود * حال من هم اميدم چنانست که انوار بهاء اللّه در غرب در نهايت جلوه شاهد انجمن گردد و هر يک از شما مثل شمعی روشن شويد و مانند ستاره درخشنده گرديد و هر يک از شما مثل شجر پر ثمری شويد * مواهب ملکوت بهاء اللّه عظيم است بحر رحمت پروردگار پر موجست الطاف الهی بی پايانست شرق و غرب را احاطه کرده است *
شما نظر باستعداد خود مکنيد اعتماد بملکوت الهی نمائيد * زيرا ملکوت الهی ذرّه را آفتاب ميکند قطره را دريا مينمايد ضعيف را قوی ميکند جاهلرا دانا مينمايد کور را بينا ميکند گنگ را گويا مينمايد کر را شنوا ميکند اين فيوضات ملکوت ابهی است * لهذا شما اعتماد بملکوت ابهی داشته باشيد بر لياقت خود نظر مکنيد *

حضرت عبدالبهاء : خطابات حضرت عبدالبهاء جلد ۱ ص49

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی