• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

انت الکافی ( دعای شفا )

بسم اللّه الامنَع الاقدس الارفع الابهی
بك يا عليّ بك يا وفيّ بك يا بهيّ * أنت الكافی و أنت الشّافي و أنت الباقي يا باقي *
بك يا سلطان بك يا رفعان بك يا ديّان * أنت الكافی و أنت الشّافي و أنت الباقي يا باقي *
بك يا أحد بك يا صمد بك يا فرد * أنت الكافی و أنت الشّافی و أنت الباقي يا باقي *
بك يا سبحان بك يا قدسان بك يا مستعان * أنت الكافی و أنت الشّافي و أنت الباقي
يا باقي * بك يا عليم بك يا حكيم بك يا عظيم * أنت الكافی و أنت الشّافی
و أنت الباقي يا باقي * بك يا رحمن بك يا عظمان بك يا قدران * أنت الكافي
و أنت الشّافی و أنت الباقي يا باقي* بك يا معشوق بك يا محبوب بك
يا مجذوب * أنت الكافي و أنت الشّافی و أنت الباقي يا باقي * بك يا عزيز بك
يا نصير بك يا قدير * أنت الكافی و أنت الشّافی و أنت الباقي يا باقي * بك
يا حاكم بك يا قائم بك يا عالم * أنت الكافی و أنت الشّافی و أنت الباقي
يا باقي * بك يا روح بك يا نور بك يا ظهور * أنت الكافی و أنت الشّافی
و أنت الباقي يا باقي * بك يا معمور بك يا مشهور بك يا مستور * أنت الكافی
و أنت الشّافی و أنت الباقي يا باقي * بك يا غائب بك يا غالب بك يا واهب
أنت الكافي و أنت الشّافی و أنت الباقي يا باقي * بك يا قادر بك يا ناصر
بك يا ساتر * أنت الكافی و أنت الشّافی و أنت الباقي يا باقي * بك يا صانع بك
يا قانع بك يا قالع * أنت الكافی و أنت الشّافي و أنت الباقي يا باقي * بك يا طالع
بك يا جامع بك يا رافع * أنت الكافی و أنت الشّافی و أنت الباقي يا باقي * بك
يا بالغ بك يا فارغ بك يا سابغ * أنت الكافی و أنت الشّافی و أنت الباقي
يا باقي * بك يا نافع بك يا شافع بك يا دافع * أنت الكافی و أنت الشّافی
و أنت الباقي يا باقي * بك يا جليل بك يا جميل بك يا فضيل* أنت الكافی و أنت
الشّافي و أنت الباقي يا باقي * بك يا عادل بك يا فاضل بك يا باذل * أنت الكافي
و أنت الشّافي و أنت الباقي يا باقي * بك يا قيّوم بك يا ديموم بك يا علوم * أنت
الكافی و أنت الشّافي و أنت الباقي يا باقي * بك يا عظوم بك يا قدوم بك
يا كروم * أنت الكافي و أنت الشّافي و أنت الباقي يا باقي * بك يا محفوظ بك
يا محظوظ بك يا ملحوظ * أنت الكافي و أنت الشّافی و أنت الباقي يا باقي * بك
يا عطوف بك يا رؤف بك يا لطوف* أنت الكافي و أنت الشّافی و أنت
الباقي يا باقي * بك يا ملاذ بك يا معاذ بك يا مستعاذ * أنت الكافی و أنت
الشّافی و أنت الباقي يا باقي * بك يا غياث بك يا مستغاث بك يا نفّاث * أنت
الكافی و أنت الشّافی و أنت الباقي يا باقي* بك يا كاشف بك يا ناشف بك
يا عاطف* أنت الكافی و أنت الشّافي و أنت الباقي يا باقي * بك يا جان بك
يا جانان بك يا إيمان* أنت الكافي و أنت الشّافي و أنت الباقي يا باقي * بك
يا ساقي بك يا عالی بك يا غالی* أنت الكافی و أنت الشّافي و أنت الباقي يا باقی*
بك يا ذكر الأعظم بك يا اسم الاقدم بك يا رسم الاكرم* أنت الكافی و أنت
الشّافی و أنت الباقی يا باقی * بك يا سبّوح بك يا قدّوس بك يا نزّوه*
أنت الكافی و أنت الشّافی و أنت الباقي يا باقي * بك يا فتّاح بك يا نصّاح
بك يا نجّاح * أنت الكافی و أنت الشّافي و أنت الباقی يا باقی * بك يا حبيب
بك يا طبيب بك يا جذيب* أنت الكافي و أنت الشّافی و أنت الباقی
يا باقی * بك يا جلال بك يا جمال بك يا فضّال * أنت الكافي و أنت الشّافی
و أنت الباقي يا باقی * بك يا واثق بك يا عاشق بك يا فالق * أنت الكافی
و أنت الشّافي و أنت الباقی يا باقی* بك يا وهّاج بك يا بلّاج بك يا بهّاج*
أنت الكافی و أنت الشّافی و أنت الباقی يا باقی * بك يا وهّاب بك يا عطّاف
بك يا رآّف * أنت الكافی و أنت الشّافی و أنت الباقی يا باقی * بك يا تائب بك
يا نائب بك يا ذاوب * أنت الكافی و أنت الشّافی و أنت الباقی يا باقی*
بك يا ثابت بك يا نابت بك يا ذاوت* أنت الكافي و أنت الشّافی و أنت
الباقی يا باقی * بك يا حافظ بك يا لاحظ بك يا لافظ * أنت الكافي و أنت الشّافی
و أنت الباقی يا باقی * يا ظاهر مستور يا غائب مشهور يا ناظر منظور * أنت
الكافی و أنت الشّافی و أنت الباقی يا باقی * يا قاتل عشّاق يا واهب
فسّاق يا كافی بك يا كافی يا شافی بك يا شافی يا باقی بك يا باقی أنت الباقی
يا باقی * سبحانك اللّهمّ يا إلهی أسألك بجودك الّذی به فتحت أبواب
الفضل و العطاء و به استقرّ هيكل قدسك علی عرش البقاء و برحمتك الّتی
بها دعوت الممكنات علی خوان مكرمتك و انعامك و بعنايتك
الّتي بها أجبت في نفسك من قِبلِ كلّ من فی السّموات و الارض فی حين
ظهور عظمتك و سلطنتك و طلوع عزّ حكومتك بكلمة ( بلی ) ك و بهذه
الاسماء الحسنی الاعظم و بهذه الصّفات العليا الاكرم و بذكرك العليّ الاعلی
و بجمالك الالطف الاصفی و بنورك الخفيّ فی سرادق الاخفی و باسمك
المتقمّص بقميص البلاء في كلّ صباح و مساء أن تحفظ حامل هذه الورقة
المباركة ثمّ الّذی يقرؤها ثمّ الّذي يلقي عليها ثمّ الّذی يمرّ في حول بيت الّتي هي
فيها ثمّ اشف بها كلّ مريض و عليل و فقير عن كلّ بلاء و مكروه و آفة
و حزن ثمّ اهد بها كلّ من يريد أن يدخل فی سبل هدايتك و مناهج فضلك و غفرانك
و انّك أنت العزيز الكافي الشّافي الحافظ المعطی الرّؤف الكريم الرّحيم

حضرت بهاءالله : ادعيه حضرت محبوب صفحات 183 الی 193
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی