• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

بهائيان و سازمان ملل متحد

از تعاليم بهائی يکی اينست که دين حقيقی بايد سبب ترويج اتّحاد و اتّفاق باشد و اتّحاد لازمه ضروريه حصول صلح جهانی است. حضرت بهاءاللّه ميفرمايد «اصلاح و راحت حاصل نشود مگر باتّحاد و اتّفاق.» ازجمله موازينی که جامعه بهائی برای حصول اتّحاد عالم پيشنهاد ميکند که فدراسيون کشورها تشکيل شود اينستکه يک زبان بين‌المللی بوجود آيد – اقتصاد جهانی تعديل و هم آهنگ گردد – تعليم اجباری متداول شود – معياری برای حقوق بشر معيّن گردد – سازمان مرکّب جهانی ارتباط و مخابرات بکار افتد و يک نظام بين‌المللى برای واحد پول و وزن اندازه معيّن شود.
چون بهائيان معتقدند که سازمان ملل متّحد بمنزله کوشش بزرگی در راه اتّحاد جهان محسوب ميشود آنرا بهر نحو که بتوانند حمايت مينمايند. از اين روی "جامعه بين‌المللی بهائی" با مقام عضو مشاور در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متّحد Ecosoc و در سازمان صندوق کودکان ملل متّحد Unicef عضويّت دارد – دفتر جامعه بين‌المللی بهائی در نيويورک و در ژنو تأسيس گشته و بهائيان از بسياری از نقاط جهان مرتّباً در کنفرانسها، کنگره‌ها و سمينارهای مربوط به حيات اجتماعی و اقتصادی کره زمين شرکت ميکنند. چون بهائيان همکيشان خويش را در بعضی از کشورها در پنجه ظلم گرفتار ديده اند توجّهشان به تعاليم حضرت بهاءاللّه مربوط به حقوق بشر بيشتر جلب شده است. از اين جهت جامعه بين‌المللی بهائی در کنفرانسهای شور سازمانهای ملل متّحد درباره حقوق اقلّيّت مقام زن، تحريم جنايت، جلوگيری از موادّ مخدّره، رفاه کودک و خانواده، نهضتهای ضدّ تسليحات با حدّت و حرارتی تمام مشارکت ميجويند.


image_alt
کارمندان دفاتر جامعه بين‌المللى بهائى در نيويورک در برابر
مقر مجمع عمومى سازمان ملل متّحد


جامعه بين‌المللى بهائى و سازمان ملل متّحد
بيش از يکصد سال قبل حضرت بهاءاللّه جهانيان را دعوت فرموده که نظامی برای حکومت بين‌المللی خلق نمايند که بر اساس امنيّت عمومی و شامل تمام کشورهای جهان باشد و از آن راه پايه صلح جهانی را استوار سازند. باين جهت برای آنکه چنين مفاهيم بهائی را ترويج کنند و عدل و صلح و رفاه را در سطح جهانی تشويق نمايند – بهائيان جهان بعنوان عضو رسمی سازمان غير دولتی ملل متّحد از نزديک با سازمان ملل متّحد همکاری کرده از بسياری از اهداف و برنامه هايش حمايت کرده اند.
نمايندگان بهائی در سال ۱۹۴۵ وقتی که سازمان ملل متّحد در سان فرانسيسکو افتتاح شد حضور داشته و جامعه‌های بهائی در امريکا و کانادا را اداره اطّلاعات عمومی UNDP ملل متّحد برسميّت شناخت در سال ۱۹۴۸ جامعه بين‌المللی بهائی توسّط آن اداره بعنوان سازمان غير دولتی برسميّت شناخته شد و در ماه می ۱۹۷۰ جامعه بين‌المللی بهائی در شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متّحد بعنوان عضو مشاور انتخاب شد که از اين راه توانست با آن شورا و هيأتهای تابعه‌اش همکاريهای بيشتری در راه ترويج رفاه اجتماعی و اقتصادی در جهان مبذول دارد. در مارس ۱۹۷۶ جامعه بينالمللی بهائی در صندوق کودکان ملل متّحد UNICEF عضو مشاور گرديد و بر خدماتش به ملل متّحد در ترويج بهداشت و تعليم و رفاه کودکان افزايش يافت. استحکام روابط با چنين سازمانهائی در ملل متّحد طیّ سالهای گذشته افزايش يافته است مثلاً امروز جامعه بين‌المللی جهان با سازمان بهداشت جهانی روابط فعّالی دارد و با سازمان و با برنامه محيط زيست ملل متّحد UNEP پيوستگی يافته و فعّاليّتهای مشترکی را با سازمان صندوق رفاه زنان ملل متّحد و يا يونيسف آغاز کرده است و بعنوان سازمان غيردولتی جامعه بين‌المللی بهائی بخدماتی گسترده از قبيل ترويج صلح، حقوق بشر، امور زنان، تعليم و تربيت، بهداشت و برنامههای پايدار رفاه مشغول است و اين اقدامات تنها با شرکت در مساعی سازمان ملل متّحد بلکه با همکاری با ساير سازمانهای بين‌المللی و غير دولتی نيز صورت ميگيرد از قبيل حاميان امنيّت غذائی افريقا، تخفيف مشکلات زنان، صندوق جهانی برای شبکه حفظ طبيعت و دين، مرکز آينده مشترک بشر در ژنو و شبکه تربيت برای همه.

سایت دنیای بهائی: 

افزودن دیدگاه جدید

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی