• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

روز راستگویان

جزوه حاضر توضیح بسیار مختصری راجع به دیانت بهائی است . در مقدمه ، گفتاری کوتاه راجع به حضرت
باب و حضرت بهاءالله و مقام آنها ذکر شده است . در قسمت اول ، توضیح بسیارمختصری راجع به تعالیم
اجتماعی دیانت بهائی و اهمێت آنها در جهان امروز است . قسمت دوّم ، گفتاری کوتاه راجع به تحولات
جامعه بهائی بعد از صعود حضرت بهاءالله است . در قسمت سوم اصل نصوص و آثارمبارکه حضرت بهاءالله
و حضرت عبدالبهاء در مورد تعالیم اجتماعی دیانت بهائی که توضیح آن در قسمت اول ذکر گردیده ، برای
مطالعه بیشتر علاقه مندان ، آورده شده است و قسمت چهارم نیز به برخی از آثار بهائی راجع به موضوعات
مختلف و بدون هیچگونه طبقه بندی و تنها به عنوان آشنائی مختصر و بسیار مقدماتی خوانندگان با دیانت
بهائی اختصاص یافته است . به امید آن که این جزوه بتواند در آشکار شدن ذره ای از حقیقت در افکار
نفوس روشن ضمیر و کسانی که به دنبال فهم حقایقی در مورد دیانت بهائی هستند، کمک نماید .

پیوستاندازه
PDF icon Rooze-Rastgooyan.pdf3.51 MB
Taxonomy upgrade extras: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی