• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

حجبات اوهام علت اعراض و اعتراض نفوس به مظاهر رحمان

تفکّر فرمائيد که سبب چه بوده که در ازمنه ظهور مظاهر رحمن اهل امکان دوری مي جستند و بر اعراض و اعتراض قيام مي نمودند اگر ناس در اين فقره که از قلم امر جاری شده تفکّر نمايند جميع به شريعه باقيه الهيّه بشتابند و شهادت دهند بر آنچه او شهادت داده ولکن حجبات اوهام انام را در ايّام ظهور مظاهر احديّه و مطالع عزّ صمدانيّه منع نموده و مي نمايد چه که در آن ايّام حق به آنچه خود اراده فرموده ظاهر ميشود نه به اراده ناس چنانچه فرموده " أفکلّما جاءکم رسولٌ بما لا تَهوی انفسکُم استکبرتم ففريقاً کذّبتم و فريقاً تقتلون "
البتّه اگر به اوهام ناس در ازمنه خاليه و اعصار ماضيه ظاهر مي شدند احدی آن نفوس مقدّسه را انکار نمي نمود مَعَ آنکه کلّ در ليالی و ايّام به ذکر حق مشغول بودند و در معابد به عبادت قائم مع ذلک از مطالع آيات ربّانيّه و مظاهر بيّنات رحمانيّة بی نصيب بودند چنانچه در کتب مسطور است و آنجناب بر بعضی مطّلعند مثلاً در ظهور مسيح جميع علمای عصر مَعَ آنکه منتظر ظهور بودند اعراض نمودند و حنّان که اعلم علمای عصر بود و همچنين قيافا که اقضی القضاة بود حکم بر کفر نمودند و فتوای قتل دادند و همچنين در ظهور رسول روح ما سواه فداه علمای مکّه و مدينه در سنين اوّليّه بر اعراض و اعتراض قيام نمودند و نفوسی که ابداً اهل علم نبودند به ايمان فائز شدند قدری تفکّر فرمائيد بلال حبشی که کلمه از علم نخوانده بود به سمآء ايمان و ايقان ارتقاء نمود و عبداللّه أُبَی که از علماء بود به نفاق برخاست راعی غنم به نفحات آيات به مقرّ دوست پی برد و به مالک امم پيوست و صاحبان علوم و حِکَم ممنوع و محروم اين است که مي فرمايد حتّی يصيرَ اعلاکم اسفلکم و اسفلکم اعلاکم و مضمون اين فقره در اکثر کتب الهيّه و بيانات انبيا و اصفيا بوده به راستی مي گويم امر به شأنی عظيم است که پدر از پسر و پسر از پدر فرار مي نمايد در حضرت نوح و کنعان مشاهده کنيد انشاء اللّه بايد در اين ايّام روحانی از نسائم سبحانی و فيوضات ربيع رحمانی محروم نمانيد به اسم معلوم منقطعاً عن العلوم برخيزيد و ندا فرمائيد قسم به آفتاب افق امر در آن حين فُرات علوم الهيّه را از قلب جاری مشاهده نمائيد و انوار حکمت ربّانيه را بی پرده بيابيد اگر حلاوت بيان رحمن را بيابی از جان بگذری و در سبيل دوست انفاق نمائی اين بسی واضح است که اين عبد خيالی نداشته و ندارد چه که امرش از شئونات ظاهره خارج است چنانچه در سجن اعظم غريب و مظلوم افتاده و از دست اعداء خلاصی نيافته و نخواهد يافت لذا آنچه ميگويد لوجه اللّه بوده که شايد ناس از حجبات نفس و هوی پاک شوند و به عرفان حق که اعلی المقام است فائز گردند لا يضرّنی اعراضهم و لا ينفعنی اقبالهم انّما ندعوهم لوجه اللّه انّه لغنيّ عن العالمين ...

حضرت بهاءالله : منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله ص62
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی