• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

الهی الهی
لا تبعد عنّي لانّ الشّدائد بكلّها أحاطتني * الهی الهی لا تدعني بنفسی لانّ المكاره بأسرها أخذتني و من زلال ثدی عنايتك فاشربني لانّ الاعطاش بأتمّها أحرقتني و في ظلّ جناحی رحمتك فاظللني لانّ الاعداء بأجمعها أرادتنی و عند عرش العظمة تلقاء تظهّر آيات عزّك فاحفظني لانّ الذّلّة بأكملها مسّتنی و من أثمار شجرة أزليّتك فاطعمني لانّ الضّعف بألطفها قرّبتني و من كؤوس السّرور من أيادی رأفتك فارزقني لأنّ الهموم بأعظمها أخذتني و من سنادس سلطان ربوبيّتك فاخلعني لانّ الافتقار بجوهرها عرّتني و عند تغنّی ورقاء صمديّتك فأرقدنی لانّ البلايا بأكبرها وردتنی و فی عرش الاحديّة عند تشعشع طلعة الجمال فأسكنّی لانّ الاضطراب بأقومها أهلكتني و في أبحر الغفريّة تلقاء تهيّج حوت الجلال فاغمسني لانّ الخطايا بأطودها أماتتني

حضرت بهاءالله : ادعيه حضرت محبوب ص52و53

سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی