• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

راز ونیاز، فضائل عالم انسانی

الها معبودا مسجودا مقتدرا
شهادت مي دهم كه تو به وصف ممكنات معروف نشوی و به اذكار موجودات موصوف نگردی. ادراكات عالم و عقول امم به ساحت قدست علی ما ينبغی راه نيابد و پی نبرد . آيا چه خطا اهل مدينه اسما را از افق اعلايت منع نمود و از تقرّب به بحر اعظمت محروم ساخت؟ يك حرف از كتابت امّ البيان و يك كلمه از آن موجد امكان . چه ناسپاسی از عبادت ظاهر كه كلّ را از شناسائيت باز داشتی؟

يك قطره از دريای رحمتت نار جحيم را بيفسرد و يك جذوه از نار محبّتت عالم را برافروزد . ای عليم اگر چه غافليم ولكن به كرمت متشبّث و اگر چه جاهليم به بحر علمت متوجّه. توئی آن جوادی كه كثرت خطا ترا از عطا باز ندارد و اعراض اهل عالم نعمتت را سدّ ننمايد . باب فضلت لازال مفتوح بوده . شبنمی از دريای رحمتت كلّ را به طراز تقديس مزيّن فرمايد و رشحی از بحر جودت تمام وجود را به غنای حقيقی فائز نمايد.
ای ستّار پرده بر مدار. لازال ظهورات كرمت عالم را احاطه نموده و انوار اسم اعظمت بر كلّ تابيده . عبادت را از بدايع فضلت محروم منما و آگاهی بخش تا بر وحدانيّتت گواهی دهند و شناسائی ده تا به سويت بشتابند. رحمتت ممكنات را احاطه نموده و فضلت كلّ را اخذ كرده . از امواج بحر بخششت بحور طلب و طمع ظاهر. هر چه هستی توئی مادونت لايق ذكر نه الّا بالدّخول فی ظلّك و الورود فی بساطك . در هر حال آمرزش قديمت را مي طلبيم و فضل عميمت را مي جوئيم . اميد چنان كه نفسی را از فضلت محروم نسازی و از طراز عدل و انصاف منع ننمائی . توئی سلطان كرم و مالك عطا و المهيمن علی من فی الأرض و السّماء.

حضرت بهاءالله : ادعيه حضرت محبوب صفحات 320 الی 323

سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی