• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

روحانیت وفضائل عالم انسانی

هُو اللّه
ای پروردگار مهربان در درگاهت پناه ده و به اسرارت آگاه کن چشمم بينا نما گوشم شنوا کن و جان و دل را به راز و نيازت همدم نما ای خداوند گمگشته ايم راه نما تشنگانيم آب ده گرسنه ايم عشاء ربّانی بخش افسرده ايم فرح آسمانی ده اسير ناسوتيم آزادی لاهوت بخش تعلّق به عالم خاک داريم مفتون عالم پاک کن در قيد هوی و هوسيم و نفس پرست از اين دام و بند رهائی بخش خار و ذليليم در ملکوت عزّتت عزبز نما محروميم محرم راز کن پژمرده ئيم به فيض روح القدس تر و تازه نما افسرده ئيم به نار محبّتت بر افروز مرده ايم به حيات ابديّه زنده کن تا در اين عصر انوار نصيب موفور از ربّ غفور يابيم و در ملکوت الهی در آئيم و فيض ابدی جوئيم و موهبت سرمدی يابيم توئی دهنده و بخشنده و مهربان و توئی آمرزنده و تابنده و مستعان . ع ع

حضرت عبدالبهاء : مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء صص415و416

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی