• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

هو اللّه
در اروپا مجامع بسيار تشکيل مي شود از قبيل مجالس تجارت زراعت معارف سياست جغرافيا * جميع اين مجامع خدمت به عالم مادّی مي کند به جهت ترقيات ماديه است از عالم روحانيت هيچيک نصيبی ندارد ناسوتي است لاهوتی نيست جسماني است روحانی نيست زمينی است آسمانی نيست * مجلسی که الان در پاريس تشکيل مي شود مجلس شماهاست که نصيب از فيض الهی دارد احساسات روحانی در آنست بانوار ملکوتی روشن است ندای آسمانی در آن است محبت الهی در آن ست قلوب با يکديگر مرتبط است و جانها به بشارات الهی مستبشر توجه به ملکوت الهی است و نهايت آما ل وحدت عالم انسانی * اين مجلس روشن است اين مجلس معطّر است اين مجلس سبب روح محبت است که در قلوب بدمد اين مجلس مؤيّد به تأييدات الهی است اين مجلس زنده به نفثات روح القدس است اين مجلس روز به روز وسعت مي يابد اين مجلس عنقريب به درجه ئی رسد که بر جميع مجالس عالم تفوّق خواهد کرد * پس شما ها بدانيد که مشمول الطاف الهی هستيد خدا شما را به جهت محبت خود انتخاب کرده است به جهت توحيد عالم بشر به جهت محبت قلوب به جهت احساسات روحانی به جهت تقرب به درگاه الهی * پس خدا را بايد شکر کنيد که همچو فضلی شامل کرده و همچو عنايتی مبذول داشته *
اگر در تمام حيات خود شکر خدا را کنيد از عهده شکرانهء اين نعمت بيرون نخواهيد آمد * حال را نظر نکنيد اين مثل دانه ئيست که در زمين کاشته شود در بدايت اهميتی ندارد لکن هر دانه درخت ميشود ثمر مي دهد آنوقت معلوم مي شود که چه قدر اهميت داشته * پس شما ها بدانيد که خدا تاج موهبتی بر سر شما گذاشته و کوکبی نورانی از افق شما طالع کرده که اين اقليم را عاقبت احاطه خواهد کرد جانتان خوش باد *

حضرت عبدالبهاء : خطابات حضرت عبدالبهاء جلد ۱ ص110

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی