• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

هُو الأبهی الأبهی
پروردگارا آمرزگارا چگونه زبان بستايشت گشايم و پرستش و نيایش نمايم تقرير عين تقصير است و تحرير دليل نادانی در اين امر عسير زبان آلتی است مُرکّب از عناصر صوت و بيان عرضی است از عوارض به آلت عنصری و صوت عارضی چگونه توان نعت و ستايش حضرت بيچون گفت آنچه گويم و جويم از مدرکات عالم انسانی است و در تحت احاطه عالم بشری نتائج فکريّه چگونه بمعارج الهيّه رسد و عنکبوت اوهام چگونه به لعاب ظنون و افهام بر رفرف تقديس تند جز بيان عجز چاره ای نه و بغير از اعتراف به قصور بهانه ای نيست تو غنيّ متعالی و مقدّس از ادراک عقول اهل کمال ... ع ع

حضرت عبدالبهاء : مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء صص 142و143

سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی