• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

الها معبودا مسجودا
شهادت ميدهم به وحدانيّت تو و فردانيّت تو و بخششهای قديم و جديد تو . توئی آن كريمی كه امطار سحاب سماء رحمتت بر شريف و وضيع باريده و اشراقات انوار آفتاب بخششت بر عاصی و مطيع تابيده. ای رحيمی كه ساذج رحمت بابت را ساجد و جوهر عنايت كعبه امرت را طائف، از تو سؤال مينمائيم فضل قديمت را ميطلبيم و جود جديدت را ميجوئيم كه بر مظاهر وجود رحم فرمائی و از فيوضات ايّامت محروم نسازی . جميع محتاج و فقيرند و أنت الغنيّ الغالب القدير.

حضرت بهاءالله : ادعيه حضرت محبوب ص317و318

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی