• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

فهرست مطالب

- مقدمه

- فصل اول: بشارات ظهور
• بزرگترين واقعة تاريخ
• عالم جديدي ظاهر شده
• خورشيد عدالت طلوع م يكند
• مأموريت حضرت بهاءالله
• بشارات قبل به حقيقت م يپيوندد
• در جستجوي دليل
• آيا جستجوي حقيقت آسان است؟

- فصل دوم: حضرت باب
• ايران زادگاه آيين بهايي
• كودكي
• اظهار امر
• تشديد بلايا
• آثار حضرت باب
• قيامت و بهشت و دوزخ
• تعاليم اجتماعي و اخلاقي
• پيروزي پس از بحران

- فصل سوم: حضرت بهاءالله
• تولد و كودكي
• اولين گرفتاري
• انتقام يا مهلَكه
• نزول وحي
• بغداد
• دو سال ب يخبري
• بازگشت
• آيا دشمنان موفّق م يشوند؟
• طلوع روز جديد
• سفر به اسلامبول
• تبعيد به ادرنه؛ شهري دور با
زمستان هايي سرد
• الواح ملوك
• زندان عكا
• از سربازخانه به داخل شهر
• درها گشوده مي شود
• زندگي در بهجي
• ملاقات با ادوارد براون
• آخرين سفر
• مظهريت حضرت بهاءالله
• رسالت حضرت بهاءالله
• آثار حضرت بهاءالله
• روح بهايي

- فصل چهارم: حضرت عبدالبهاء
• كودكي
• هجرت
• درگذشت پدر و بار گران
• عهد و پيمان
• بازگشت به سرزمين مقدس
• حيفا در زمان جنگ
• آثار حضرت عبدالبهاء
• مثَلِ اعلي

- فصل پنجم: بهايي يعني چه؟
• دنياي ما
• زندگي بهايي
• جستجوي حقيقت
• محبت الله
• انقطاع
• اطاعت
• خدمت
• تبليغ
• ادب و احترام
• ديدة خطا پوش
• خضوع
• راستي و امانت
• خود شناسي

- فصل ششم: دعا و مناجات
• مكالمه با خدا
• حالت زاري و ابتهال
• واسطه لازم است
• دعا و مناجات، لازمة زندگي
• زبان محبت
• قانون طبيعت
• دعا و قانون طبيعت
• مناجات هاي بهايي

- فصل هفتم: محبت و علاج
• جسم و روح
• وحدت و يگانگي كائنات
• زندگي ساده
• الكل و مواد مخدر
• تفريحات
• نظافت
• پيغمبران پزشكانند
• معالجه با وسائل مادي
• شفا به وسائل غير مادي
• چه عواملي در پديد آمدن بيماري
نقش دارند؟
• قوة روح القدس
• حالت مريض
• شفا دهنده
• چگونه همه م يتوانند كمك كنند؟
• عصر ذهبي
• بهترين شكل استفاده از سلامتي

- فصل هشتم: وحدت اديان
• مذاهب قرن نوزدهم
• پيام حضرت بهاءالله
• آيا طبيعت بشر تغيير م يكند؟
• قدم هايي به سوي وحدت
• كدام دين حق است؟
• عصمت پيامبران
• ظهور كلي الهي
• جامعيت ظهور بهائي
• عهد و ميثاق
• روحاني حرف هاي وجود ندارد

- فصل نهم: تمدن حقيقي
• دين اساس تمدن است
• عدالت
• حكومت
• آزادي سياسي
• فرمانروايان و مردم
• انتصاب و ترفيع
• اقتصاد
• مخزن عمومي
• مواسات
• هر كس بايد به كاري مشغول
شود
• اخلاق در ثروت
• بردگي
• وصيت و ميراث
• زن و مرد يا دو بال يك پرنده
• زنان و عصر جديد
• حكمت
• تعليم و تربيت
• تفاوت استعدادها
• دانش و فن
• طرز رفتار با مجرمين
• روزنامه ها و مطبوعات

- فصل دهم: راه صلح
• نزاع يا الفت
• صلح اعظم
• چگونه صلح ممكن است؟
• تعصب نژادي و وطني
• زبان واحد
• سازمان ملل متّحد
• ديوان داوري بين المللي
• تحديد تسليحات
• عدم مقاومت
• دفاع مشروع
• پيوند شرق با غرب
- فصل يازدهم: احكام و تعاليم
• زندگي رهباني
• ازدواج در آيين بهايي
• طلاق
• تقويم بهايي
• ايام محرّمة بهايي
• صيام (روزه)
• احتفالات (جمع هاي بهايي)
• ضيافت نوزده روزه
• مشرق الاذكار
• محفل روحاني
• زندگي پس از مرگ
• بهشت و دوزخ
• يگانگي بين دو عالم
• شرّ وجود ندارد

- فصل دوازدهم: دين و علم
• اختلاف ناشي از خطاست
• آزار بر فرستادگان خدا يا
دانشمندان دگَراَنديش
• طلوع صبح آشتي
• جستجوي حقيقت
• حقيقت اُلوهيت (خداوند)
• شناسايي خداوند
• مظاهر الهيه
• خلقت
• نشو و ترقي انسان
• وحدت نوع بشر
• عصر اتّحاد

- فصل سيزدهم: وعده ها آشكار مي شود
• وعده ها را چه كسي تفسير
مي كند؟
• پروردگار آمد
• وعده هاي الهي در بارة حضرت
مسيح
• بشارات در بارة حضرت باب و
حضرت بهاءالله
• روز خدا
• روز جزا
• قيامت
• بازگشت مسيح
• علامات در آسمان و زمين
• طرز آمدن موعود

- فصل چهاردهم: بشارات حضرت بهاءالله
وحضرت عبدالبهاء
• قوة خلاقة كلمه الله
• ناپلئون سوم
• آلمان
• ايران
• تركيه
• جنگ جهاني
• گرفتاري هاي اجتماعي بعد از
جنگ
• ملكوت خداوند بر روي زمين
• عكّا و حيفا

- فصل پانزدهم: نظري به گذشته؛ نگاهي
به آينده
• پيشرفت امرالله
• رسالت و پيام حضرت باب و
حضرت بهاءالله
• آيندة درخشان
• تجديد دين
• احتياج به ظهور جديد
• حقيقت براي همه است
• وصيت نامة حضرت عبدالبهاء
(الواح وصايا)
• ولي امرالله
• ايادي امرالله
• نظم اداري
• نظم اداري حضرت بهاءالله
• جهان سرگردان
• جهان آينده
• كلام آخر

سایت دنیای بهائی: 

افزودن دیدگاه جدید

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی