• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

عفو وبخشش، راز ونیاز

الها بی‌نيازا كريما رحيما ملكا مالكا
همه عباد تواند و از كلمه تو از عدم بوجود آمدند و معترفند بر فقر خود و غنای تو و جهل خود و علم تو و ضعف خود و اقتدار تو و عجز خود و سلطان تو . ای كريم ما را از امطار سماء رحمتت محروم منما و از امواج بحر كرمت منع مكن . اين نهالهای وجود بيد عنايت تو غرس شده حال وقت ترقّی و نموّ است و منتظر نيسان عنايت تو و ربيع مكرمت تو بوده و هست از آب (( و جعلنا من الماء كلّ شیء حيّ )) ما را منع منما. آثار كرمت از قبل در دانی و قاصی و مطيع و عاصی مشاهده شد و حال موجود و مشهود.
پس ببرهان ثابت شد كرمت محدود نبوده و عفوت توقّف نكرده و جودت از موجودات منع نشده. در هر حال آثار فضل بی منتهايت بابصار عدل و انصاف مشاهده شده و ميشود . نزد بحر غفران عصيان اين عباد مذكور نه و در عرصه ثروت و غنا فقر و احتياج اين عباد را مقداری نه. از بدايع عطايت ميطلبيم و دست رجا ببارگاه عظمتت بلند نموده‌ايم . ای غفّار از ما بجودت درگذر و ای ستّار بكرمت ستر نما و ای فضّال فضلت را باز مدار . مجرميم و لكن از توايم محروم منما. بعيديم و لكن بساط قربت را آمل و سائليم ما را منع مكن . توئی راه نما و صاحب عطا . لا اله الّا أنت ربّ العرش و الثّری و مالك الآخرة و الاولی.

حضرت بهاءالله : ادعيه حضرت محبوب صص 341الی 343
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی