• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

هُو النّاصِر المُعين
الها كريما رحيما
بتو توجّه نموده‌ام و بحبل عنايتت متمسّكم و بذيل كرمت متشبّث . توئی آن كريمی كه يك قطره از دريای غفرانت عصيان عالميان را محو نمايد و يك كلمه از فم عنايتت آب حيوان بر اهل امكان مبذول دارد . ای بخشندهء يكتا عبدت را محروم منما و از بحر رحمتت قسمتی عطا نما و از دريای جودت نصيبی مقدّر فرما.
السن عالم قابل ذكرت نه و افئده امم لايق ادراك هستيت نه . هستی تو ورای ادراك عقول و فوق عرفان نفوس بوده و هست . بكمال عجز و ابتهال بخشش قديمت را ميطلبم و فضل عميمت را ميجويم . تو دانا و آگاهی بذكرت زنده‌ام و باميد لقايت موجود و پاينده آن كن كه سزاوار بخشش توست نه لايق ذكر و ثنای من . لا اله الّا أنت الغفور الكريم . الحمد لك أنت مقصود القاصدين.

حضرت بهاءالله : ادعيه حضرت محبوب صص362و363

سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی