• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها
بسْمه المُهيمن القَيُّوم
ای كنيز من باين بيان كه از مشرق فم رحمن اشراق نموده ناطق باش ای پروردگار من و يكتا خداوند بيمانند من شهادت ميدهم به يكتائی تو و باينكه از برای تو وزير و معينی نبوده و نيست لم يزل يكتا بوده ئی و لا يزال خواهی بود . ای خدای من و محبوب جان من امروز روزيست كه فرات رحمت جاری و آفتاب كرم مشرق و سماء عنايت مرتفع است.
قسم ميدهم ترا باسم ستّارت كه آنچه بغير رضای تو عمل شده ستر فرمائی و باسم غفورت از ما در گذری و بخلع غفران عباد و اماء خود را مزيّن داری . ای محبوب من و مقصود من مشاهده مينمائی كنيز خود را كه بتو توجّه نموده و بنار محبّتت مشتعل گشته و به بی نيازی تو تمسّك جسته و دستهای رجا را بشطر تو بلند نموده عطا فرما آنچه را كه سزاوار تواست . ای پروردگار من در اين روز مبارك كنيزان خود را محروم مفرما و از قلم اعلی اجر لقا از برای كلّ ثبت نما . توئی مقتدر و توانا و توئی بينا و دانا.

حضرت بهاءالله : ادعيه حضرت محبوب ص377الی 379
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی