• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

مرکز جهانى بهائى

اوضاع و احوال تاريخی، امر بهائی را مانند اديان يهود و مسيحيّت و اسلام با ارض اقدس ارتباط داده است و جامعه بهائی کمال حرمت و محبّت منازل و ساير اماکنی را که با تبعيد حضرت بهاءاللّه و حضرت عبدالبهاء رابطه يافته بصورت اوّليّه نگهداری ميکنند.
در هر سال هزاران نفر از بهائيان از همه جای عالم به حيفا و عکّا ميآيند تا بزيارت اماکن متبرّکه نائل گردند. در هر پنج سال يکبار نيز نمايندگان جامعه‌های ملّی از همه جا به حيفا ميآيند تا اعضاء بيت العدل اعظم را که از نظر خود در کوه کرمل به اداره امور بين‌المللی بهائی ميپردازند انتخاب نمايند.
کارمندان بيت العدل اعظم بهائيان داوطلب‌اند که از بسياری از کشورها برای خدمت به ناحيه حيفا و عکّا دعوت ميشوند و در مدّتهای مختلف خدمت ميکنند.

image_alt
منظرهء هوائى ساختمانهاى ادارى در مرکز جهانى. از چپ به راست:
دارالتبليغ بين‌المللى، مقر بيت العدل اعظم، مرکز مطالعهء نصوص و الواح،
دارالآثار بين‌المللى


مرکز جهانى بهائى: کانون جامعه بين‌المللى
حضرت بهاءاللّه قبل از رحلت از اين عالم اشاره فرموده که مرکز جهانی امر بهائی در ناحيه حيفا و عکّا در شمال کشور اسرائيل امروز باشد. اين ناحيه امروز هم مرکز روحانی و هم مرکز اداری امر بهائی است.
مرقد حضرت بهاءاللّه و حضرت باب در اين ناحيه است. مقام اعلی، مزار حضرت باب با گنبد زرّينش، بر دامن کوه کرمل نشسته و روضه مبارکه حضرت بهاءاللّه در طرف ديگر خليج حيفا در خارج شهر عکّا است و هر دو در ميان باغهای بسيار زيبا و دلگشائی قرار دارند و در نظر همه بهائيان اين دو نقطه مقدّس‌ترين نقاط جهانند.
مرکز اداری امر بهائی در حيفا است و مقرّ بيت العدل اعظم در جوار مقام اعلی و در وسط باغهائی بشکل قوس بر کوه کرمل قرار دارد. بيت العدل اعظم هيأت حاکمه امر بهائی است و از مقرّش، و در ابنيه نزديکش با کارمندانش قريب به ۸۰۰ نفر از ۷۰ کشور، باداره امور جامعه بهائی عالم مشغول است. از شهر حيفا مبادله اخبار با جامعه‌های ملّی و طرح اهداف و نقشه‌های بين‌المللی و نظارت بر برنامه‌های رفاه اقتصادی و اجتماعی و جمع‌آوری و نگهداری آمار و اداره صندوق بين‌المللی صورت ميگيرد. در همان قوس کرمل بنای دارالآثار بين‌المللی نيز جای گرفته که در آن اشياء متبرّکه و نوشته‌های مربوط به حضرت باب و حضرت بهاءاللّه و حضرت عبدالبهاء نگهداری ميشود.
در اوائل سالهاى ۱۹۹۰ ساختن بناهاى جديدى که نماينده توسعه امر بهائى در سراسر عالم بود شروع گرديد و در کوه کرمل حفارى براى احداث طبقات متعددى در بالا و پائين مقام اعلى و چند بناى ديگر که مرکز مؤسسات بهائى باشد آغاز شد که در خاتمه قرن بيستم به اکمال رسيد.

image_alt
مقام اعلى، حيفا، اسرائيل؛ آرامگاه جسد عنصرى حضرت باب


هر سال هزاران نفر از زائرين از اطراف دنيا برای عبادت به مقامات مقدّسه و زيارت اماکن متبرّکه به ناحيه حيفا و عکّا ميآيند و زيارتشان سبب تحکيم بيشتر پيوستگی و همبستگی امر بهائی ميگردد.

سایت دنیای بهائی: 

افزودن دیدگاه جدید

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی