• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

مشابهت اعمال و اقوال مخالفین در همه ادوار

به علما از قول بها بگو ما به زعم شما مقصّريم، از نقطه اولی روح ماسواه فداه چه تقصيری ظاهر که هدف رصاصش نموديد . نقطه اولی مقصّر ، از خاتم النّبيّين روح العالمين له الفدا چه تقصيری باهر که بر قتلش مجلس شوری ترتيب داديد .
خاتم النّبيّين مقصّر ، از حضرت مسيح چه تقصير و افترا هويدا که صليبش زديد . حضرت مسيح به زعم باطل شما کاذب ، از حضرت کليم چه کذبی و افترائی آشکار که بر کذ بش گواهی داديد . حضرت کليم به زعم باطل شما کا ذب و مقصّر از حضرت خليل چه تقصيری هويدا که در آتشش انداختيد . اگر بگوئيد ما آن نفوس نيستيم، می‌گوئيم اقوال شما همان اقوال و افعال شما همان افعا ل .

حضرت بهاءالله : آيات الهى جلد ۱ص340
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی