• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

نصیب بردن از ظهور جدید

ای بلبلان فانی ، در گلزار باقی گلی شکفته که همه گلها نزدش چون خار و جوهر جمال نزدش بی مقدار .پس از جان بخروشيد و از دل بسروشيد و از روان بنوشيد و از تن بکوشيد که شايد به بوستان وصال در آئيد و از گل بی مثال ببوئيد و از لقای بی زوال حصّه بريد و از اين نسيم خوش صبای معنوی غافل نشويد و از اين رائحهء قدس روحانی بی نصيب نمانيد . اين پند بندها بگسلد و سلسله جنون عشق را بجنباند، دلها را به دلدار رساند و جانها را به جانان سپارد، قفس بشکند و چون طير روحی قصد آشيان قدس کند .
چه شب ها که رفت و چه روزها که درگذشت و چه وقت ها که به آخر رسيد و چه ساعت ها که به انتها آمده و جز به اشتغال دنيای فانی نَفَسی برنيامد . سعی نمائيد تا اين چند نَفَسی که باقی مانده باطل نشود ...

حضرت بهاءالله : آيات الهى جلد ۱ ص47
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی