• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

هُو اللّه
از فرط محبت بشما تضرع و زاری من بملکوت الهی اينست که شما ها را تأييد نمايد تا از فيض بهاء اللّه نصيب عظيمی بريد و جميع در ملکوت بهاء اللّه داخل شويد و جميع خلق جديد شويد و هر يک مانند شمع روشن شده آفاق ... را روشن کنيد و مانند طيور در فضائل پرواز کنيد تا سرور الهی احاطه نمايد سروريکه از عقب حزن ندارد ابدی است *
پس از عالم محدود بعالم نا محدود در آئيد * قلوبتان مثل آئينه صافی و از پرتو شمس حقيقت روشن گردد چشمهاتان آيات ملکوت الهی مشاهده کند گوشهاتان ندای الهی را اصغا نمايد ارواحتان بالهامات غيبی ملهم * پس بموجب تعاليم بهاء اللّه عمل کنيد تا بهائی حقيقی شويد * اگر چنين شود هريک از شما مثل مشعلی روشن گرديد بلکه مانند ستاره درخشنده شويد که الی الابد روشن است * تعاليم بهاء اللّه را بخوانيد بموجب آن عمل کنيد تا تأييدات الهی را پياپی بيابيد * اينست نصيحت من امروز مرحبا *

حضرت عبدالبهاء : خطابات حضرت عبدالبهاء جلد ۱ص167

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی