• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

پاکی اعمال از غبار ریا و کدورت نفس و هوی

ای پسران آدم ، کلمه طيّبه و اعمال طاهره مقدّسه به سماء عزّ احديّه صعود نمايد . جهد کنيد تا اعمال از غبار ريا و کدورت نفس و هوی پاک شود و به ساحت عزّ قبول در آيد ، چه که عنقريب صرّافان وجود در پيشگاه حضور معبود جز تقوای خالص نپذ يرند و غير از عمل پاک قبول ننمايند .
اين است آفتاب حکمت و معانی که از افق فم مشيّت ربّانی اشراق فرمود . طوبی للمقبلين .

حضرت بهاءالله : آيات الهى جلد ۱ص237
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی