• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

معرفی آیین بهایی

اين كتاب مقدّمه اى است روشن، خواندنى و آ گاهي بخش، مشتمل بر جنبه هاى گوناگون آیین بهائى از الهیات، تاريخ، احكام، امور اداری و اقدامات اجتماعی که از کتاب مقدمه ای کوتاه بر آیین بهائی، تألیف دکتر موژان مؤمن، ترجمه و اقتباس شده است. در برخی موارد در اين كتاب، برای وضوح و روشنی بيشتر، مضمون برخی از عباراتی که نقل شده بجای عین متن اصلی، که به زبان عربی است، نوشته شده است.

پیوستاندازه
PDF icon Introduction To The Bahai Faith.pdf1.76 MB
Taxonomy upgrade extras: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی