• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

نیایش گروهی روز جهانی بردباری - 25 آبان

Untitled 1

 "...امروز کیش یزدان پدیدار . جهان دار آمد و راه نمود . کیشش نیکو کاری و آیینش بردباری . این کیش زندگی پاینده بخشد و این آئین مردمان را به جهان بی نیازی رساند..."                                                                                حضرت بهاء الله
                 نیایش گروهی
             
روز جهانی بردباری 25 آبان
به منظور ایجاد آگاهی عمومی ، تأکید برخطرات ناشکیبائی و تعصَب و در واکنش با تعهَد و عمل مجدد به حمایت از آموزش و ترویج مدارا ، سازمان ملل متحد رسماً روز 16 نوامبر را " روز جها نی برای مدارا " در هرسال اعلان نموده است .
بیائید با یکدیگر نیایش کنیم ، برآثار و بیانات مبارکه تفکَر و تعمَق نموده و برای رشد و ترویج بردباری و مدارا برنامه ریزی کنیم . لحظاتی سکوت کرده ، قلوبمان را به یکدیگر مرتبط نمائیم و به نیایش پردازیم .
از نیایش شروع وبه ترتیب هر مرحله را اجرا می کنیم :
ساعت 22 الی 22:05 نیایش ،
      22:05 الی 22:30 تفکر ،
      22:30 الی 23 برنامه ریزی و اقدام

پیوستاندازه
PDF icon donyayebahai_join-us-to-pray_Aban-25.pdf480.23 KB
فعالیت ها: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی