• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها
Untitled 1


حضرت عبدالبهاء می فرمایند:

" ...منادی حب گرد و مهربان با نوع انسان . محبّ بشر شو و غم خوار جمیع نفوس . در آفاق صلح پرور گرد و دوستی و راستی جو . هر زخمی را مرهم شو و هر دردی را درمان گرد ... "

بیائید با هم دراین بیان مبارک تفکر نموده و به سؤالات زیر پاسخ دهیم . در صورتی که مایل باشید می توانید نظر خودرا بنویسید و دوستانتان را در افکار خود سهیم نمائید :

منادی حب      منادی حب یعنی چه ؟ مفهوم آن چیست ؟
                   چه کسانی را می شناسید که منادی حب بوده اند ؟
                   چه اعمالی در دنیای پیرامون ما منادی حب است ؟

صلح پرور      صلح پرور یعنی چه ؟
                    یک فرد صلح پرور چه ویژگی هائی دارد ؟
                    برای اینکه صلح پرور باشیم چه خصوصیّاتی باید داشته باشیم ؟ ازمیان
                    خصوصیّا ت زیرکدام یک برای شما مهم تر ست؟   
                   آیا می خواهید خصوصیّت دیگری به آن اضافه کنید ؟

-- احترام به همه انسان ها از هرقوم ، نژاد ، رنگ ، مذهب ، عقیده ، زبان و باور
-- احترام به همه ادیان و پیروان آنها
-- خودداری از هر روش و اندیشه ای که موجب جدائی و اختلاف بین پیروان ادیان ومذاهب می شود
-- عدم تحقیر اقوام دیگر
-- احترام به همه انسان هائی که به سرزمین ما مهاجرت کرده یا پناهنده شده اند .
-- نداشتن رفتار خشونت آمیز نسبت به انسان ها و موجودات دیگر
-- شناختن عوامل خشونت زا و فعالیت برای از میان بردن آنها
-- احترام به عقاید و نظرات دیگران حتی زمانی که با عقاید ما متفاوت است


آیا می خواهیم منادی حب و صلح پرور باشیم ؟

شاید مایل باشید بیان مبارک فوق را حفظ کنید .

افزودن دیدگاه جدید

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی