• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها
Untitled 1

هوالله پروردگارا، کلّ را تأييد فرما و توفيق عطا کن تا سبب آسايش جهان آفرينش گردند و شرق و غرب را آرايش بخشند. سبب الفت و اتّحاد عالم گردند و خادم نوع بشر شوند. جميع امم را به جان و دل دوست حقيقی گردند و کافّه اديان را در نهايت روح و ريحان يار روحانی شوند. ظلمات بيگانگی محو کنند و آواز يگانگی در جهان منتشر فرمايند. خداوندا کلّ را در پناه خويش پناه ده و به الطاف بی پايان شادمان و کامران فرما. توئی مقتدر و توانا و توئی بيننده و شنوا. ع ع
                                             مجموعه مناجات ها حضرت عبدالبهاء ، ص49

هوالله ای خدای مهربان، ياران جانفشانند و دوستان ساعی به دل و جان تا پرتو حقيقت بتابد و ابر رحمت ببارد و نسيم جنّت ابهی بوی خوشی به مشام ها رساند. گلخن امکان گلشن توحيد گردد و خار زار جهل، گلزار عرفان شود. خارستان بغض و کين بهشت برين شود. تا جميع بشر در ظلّ رايت محبّت اللّه جمع و حشر گردند و ظلّ ممد ود، احاطه به جميع وجود کند و سرادق صلح اکبر بر اين توده اغبر سايه افکند. آثار اعتساف نماند، دلبر حبّ و انصاف جلوه نمايد، شمع يگانگی بر افروزد، پردهء بيگانگی بسوزد. ای پروردگار تأييدی کن. ای پروردگار توفيقی بخش. ای دلبر مهربان جلوه ای فرما. ای آفتاب جهانبان از ملکوت پنهان اشراقی فرما. درماندگانيم ،بيچارگانيم ،آوارگانيم ،بي سر و سامانيم ،مستحقّ عنايتيم و مستعدّ ظهور حمايت. موفّق بر خدمت نما و مؤيّد بر عبوديّت کن. توئی مقتدر و عزيز و توانا و توئی بخشنده و تابنده و مهربان . ع ع
                                             مجموعه مناجات ها حضرت عبدالبهاء ،ص106

هُوالله خداوندا مهربانا کريما رحيما، ما بندگان آستان توئيم و جميع در ظلّ وحدانيّت تو. آفتاب رحمتت بر کلّ مشرق و ابر عنايتت بر کلّ می بارد. الطافت شامل کلّ است و فضلت رازق کلّ. جميع را محافظه فرمائی و کلّ را به نظر مکرمت منظور داری. ای پروردگار، الطاف بی پايان شامل کن. نور هدايت برافروز. چشم ها را روشن کن. دل ها را سرور ابدی بخش. نفوس را روح تازه ده و حيات ابديّه احسان فرما. ابواب عرفان بگشا، نور ايمان تابان نما. در ظلّ عنايتت کلّ را متّحد کن و جميع را متّفق فرما تا جميع انوار يک شمس شوند، امواج يک دريا گردند، اثمار يک شجر شوند، از يک چشمه نوشند، از يک نسيم به اهتزاز آيند، از يک انوار اقتباس نمايند. توئی دهنده و بخشنده و توانا . ع ع
                                               مجموعه مناجات ها حضرت عبدالبهاء، ص 53

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی