• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها
Untitled 1

در بیانات زیر تفکر کنیم و درک خود از مفاهیم آن یا پاسخ خود به سئوالات را با دیگران در میان گذاریم .

...عدل چنين اقتضاء مي نمايد که حقوق نوع انسانی جميعاً محفوظ و مصون ماند و حقوق عمومی يکسان باشد و اين از لوازم ذاتيهء هيئت اجتماعيه است ..
                                                       خطابات حضرت عبدالبهاء جلد 1، ص33

باید حقوق عموم محفوظ ماند و افراد انسانی روز به روز سبب ترقّی فضائل گردند و نهايت اتّحاد و اتّفاق در بين امم حاصل شود. اين است منتهای آرزوی من و اين است مقصد من از سفر خود ..
                                                       خطابات حضرت عبدالبهاء جلد2 ،ص83


برای اينكه موازين حقوق بشر كه اكنون به وسيلهء جامعهء ملّت ها در شرف تنظيم است اشاعه يابد و به صورت ضوابط متداول بين المللی در آيد،‌ لازم است كه در تعريف روابط انسانی به نحوی اساسی تجديد نظر شود. مفاهيمی كه امروزه از روابط طبيعی مطلوب ميان افراد بشر، بين آنها و طبيعت، بين افراد و جامعه، وبين اعضای جامعه و مؤسّسات اجتماعی وجود دارد نمودار ميزان درك و فهم نژاد بشر در ادوار گذشته است، يعنی زمانی كه هنوز به مرحلهء كنونی رشد و بلوغ نرسيده بود. اگر اكنون بشر واقعاً به مرحلهء بلوغ رسيده است،‌ اگر همهء ساكنان زمين مردم واحدی را تشكيل می دهند، و اگر بايد عدالت اصل حاكم بر سازمان اجتماعی باشد، پس بايد مفاهيمی نيز كه زاييدهء بی اطّلاعی از واقعيّت هايی است كه به تدريج آشكار می گردد، باز سازی شود. حركت در اين جهت تازه آغاز شده است. اين حركت، به تدريج به مفهوم جديدی از ماهيّت خانواده و حقوق و مسئوليّت های هر يك از اعضای آن منتج خواهد شد. نقش زن را در همهء سطوح جامعه تغيير خواهد داد. در تغييركيفيّت رابطهء مردم با شغلی كه بر عهده دارند و دركشان از اهمّيّت فعّاليّت های اقتصادی در زندگانی آنان تأثيری شديد خواهد داشت. در ادارهء امور بشر و سازمان هايی كه به اين منظور به وجود آمده اند تغييرات وسيعی را سبب خواهد شد. وضع قوانين محكمی را كه هم حافظ محيط زيست و هم موافق نيازهای توسعه و عمران برای همهء مردم باشد تضمين خواهد كرد. و سر انجام، باز سازی يا تحوّلی كه به بركت اين جنبش در سازمان ملل متّحد بوجود می آيد بدون ترديد به تأسيس اتّحاديّهء جهانی ملل كه دارای هيئت های مقنّنه و قضائيّه و مجريّه خواهد بود منجر می گردد.
                                                         بیت العدل اعظم ،رفاه عالم انسانی ص 10

- حفظ حقوق همه افراد بشر، بر چه دیدگاه ها و مبانی فکری استوار است ؟
- مفهوم حقوق بشر در زمان بلوغ عالم انسانی چگونه است؟ در ابعاد مختلف حیات بشری چگونه جلوه می کند؟

دیدگاه‌ها

به نظر من حفظ حقوق همه افراد بشر بر مبنای فکری وحدت نوع بشر و مساوی بودن افراد انسان در برابر خداوند صرفنظر از رنگ، نژاد، محل تولد و... است. چون همه ما آفریده یک خداوند واحد هستیم و او در خلقت ما تفاوتی نگذاشته پس حقوق ذاتی و طبیعی همه بشر برابر است و باید محفوظ ماند.

افزودن دیدگاه جدید

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی