• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها
Untitled 3

حضرت بهاء الله می فرمایند:
" هيچ نوري به نور عدل معادله نمي نمايد آن است سبب نظم وراحت امم. "


حضرت عبدالبهاء می فرمایند:
...عدل اينست که بايد از حقوق خود تجاوز نکنند و از برای هر نفسی آن را بخواهند که برای خويش خواسته اند اين است عدل الهی
... لکن اميدم چنين است تمام عادل باشيد و همهء فکرتان اين باشد که با عموم بشر آميزش کنيد و نهايت عدل و انصاف در معاملات خود مجری داريد . هميشه حقوق ديگران را بيش از حقوق خود ملاحظه داشته باشيد و منفعت ديگران را مرجّح بر منفعت خود بدانيد تا مظاهر عدل الهی شويد و به موجب تعاليم بهاء اللّه عمل نمائيد ...
خطابات حضرت عبدالبهاء جلد 1صص177و178


در سطح فردی ،‌ عدالت عبارت از آن نيروی روح انسان است كه شخص را قادر می سازد تا حقيقت را از غير آن باز شناسد. حضرت بهاءالله اين حقيقت را تأكيد فرموده اند كه " احبّ الاشياء عندی الانصاف " زيرا عدالت و انصاف سبب می شود كه انسان با چشم خود ببيند نه با چشم ديگران، و خود كشف حقايق نمايد نه آنكه به دانسته های اطرافيان متّكی باشد . عدالت ، انصاف در قضاوت
را ايجاب ميكند و مراعات بيطرفی در رفتار با ديگران را ، و به اين ترتيب در زندگانی روزانه مونسی است دائمی ولی سخت گير
در سطح گروهی ، عدالت به منزلهء شاخص و از لوازم تصميم گيری جمعی است ، زيرا تنها وسيله برای حصول وحدت فكر و عمل محسوب می شود . عدالت با آنچه در گذشته بنام عدالت اجراء می شده، يعنی تشويق گرايش به سوی تنبيه و مجازات، تفاوت فاحش دارد. عدالت عملاً اين نكته را جلوه گر می سازد كه در راه پيشرفت بشريّت، مصالح ومنافع فرد و جامعه به نحو تفكيك ناپذیری به یکدیگر مرتبطند.
بيت العدل اعظم : رفاه عالم انسانى صص6و7


1— درک شما ازدو عبارت "تمام عادل باشید" و " مظاهر عدل الهی شوید" براساس بیان مبارک چیست؟
2—عدالت در سطح فردی چه قدرتی به انسان می دهد؟
3-- ارتباط عدالت و تصمیم گیری جمعی چیست؟
4— مشخصه های عدا لت در سطح فردی چیست؟ مشخصه های عدالت در سطح گروهی چیست؟ ارتباط این دو با یکدیگر چگونه است؟

دیدگاه‌ها

به نظر میرسد 3 سطح برای اجرای عدالت در زندگی فردی در نظر گرفته اند:
اول اینکه از حق خودمان تجاوز نکنیم
دوم برای هر کسی آنرا بخواهیم که برای خود خواسته ایم
سوم اینکه حقوق و منفعت دیگران را بر خود مرجح بدانیم.

عدالت در سطح فردی قدرت شناختن حقیقت را از غیرآن به انسان می دهد که با چشم خود حقایق را ببیند و به دانسته های اطرافیان متکی نباشد.

عدالت در زندگی اجتماعی یعنی حفظ حقوق همه تک تک افراد و حفظ حقوق جامعه

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی